Events Team

KUK Events Team

Arun Patil
Pavitra
Chetana Bhat
Gopi Ashwath
Rashmi Machani
Harsha Bagur